Vedtekter

§ 1   Formål  

1.1 Nesodden kulturråd skal arbeide for best mulige forhold for kunst- og kulturlivet på Nesodden, og være rådgivende for kommunen i saker som angår kunst – og kulturlivet. 

1.2 Kulturrådet skal være et samordningsorgan for det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden, satt sammen av personer med kompetanse fra ulike deler av kunst- og kulturfeltet. Rådet er politisk uavhengig.  

1.3 Rådets arbeidsområde gjelder all profesjonell og frivillig kunst- og kulturaktivitet som utøves av aktører innenfor formidling og produksjon, lag og foreninger, offentlige instanser og andre aktører. Idretten er unntatt.  

§ 2   Organisasjon  

2.1   Organisering  

Nesodden kulturråd er en frivillig organisasjon. Årsmøtet er kulturrådets øverste instans. Kulturrådets styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§ 3 Kulturrådets oppgaver

 Nesodden kulturråd skal:  

3.1    Arbeide for best mulig vilkår for kunst- og kulturlivet på Nesodden  

¥ Styrke vilkårene og rammebetingelsene for kunst- og kulturlivet på Nesodden 

¥ Bidra til at politisk nivå har oppdatert kulturinformasjon  

¥ Synliggjøre kunsten og kulturens egenverdi og betydning i samfunnet 

3.2 Være en arena for samordning og samhandling mellom flere kulturaktører     Være forum for viktige temaer for kunst- og kulturlivet på Nesodden 

¥ Styrke samarbeidet på tvers av organisasjoner, enkeltaktører og kommuneadministrasjonen  

¥ Øke kunnskapen i kommunen om de ulike kunst- og kulturaktørenes egenart, ressurser og behov  

¥ Være pådriver i å styrke og synliggjøre kommunens kulturelle mangfold  

3.3 Være høringsinstans/drøftingsråd for Nesodden kommune i saker som vedrører  

          kunst- og kulturlivet

¥ Bidra til at plan- og utviklingsarbeid er mest mulig sammenfallende med kunst- og kulturlivets ønsker og behov  

¥ Bidra til at de offentlige ressurser til kulturaktivitet utnyttes på best mulig måte  

3.4  

Nesodden kulturråd står fritt til å ta opp og fremme enhver sak som kan styrke og synliggjøre kunst- og kulturlivets stilling og betingelser i kommunen.

§4 Medlemskap og medlemskontingent

Alle typer kunst- og kulturaktører, samt deltakere i kulturlivet og frivilligheten, og som støtter Kulturrådets formål, kan tas opp som medlem. Opptaket skjer ved at man registrerer seg og betaler kontingenten.

Medlemskapet er personlig og gjelder fra den dag kontingenten er betalt. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

Utmelding skjer skriftlig og gjelder fra utmeldingen er mottatt.

§ 5 Valgbarhet og stemmerett

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten, har fylt 16 år og vært medlemmer i minst en måned, er valgbare og har stemmerett. Styremedlemmene må være bosatt på Nesodden.  Det er ikke påkrevet med medlemskap i noen organisasjon for å være valgbar. 

§ 6 Årsmøtet  

6.1   Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 31. mars. Bekjentgjøring skal sendes ut minst 6 uker før årsmøtet. Kulturrådets styre planlegger, innkaller til, og gjennomfører årsmøtet. 

            Hvis styret eller minst 1/4 av medlemmene krever å få behandlet en sak, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 8 dagers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet kan kun behandle de(n) saker(n), som kravet omhandler.

6.2   Møterett  

Møterett i årsmøtet har alle medlemmer og dessuten alle organisasjoner, dvs. lag, foreninger/foretak i Nesodden, som har som hovedmål å utøve kulturaktiviteter, samt representanter for virksomhet Kultur i Nesodden kommune. 

6.3      Stemmegiving

Alle som har registrert seg som medlemmer, teller 1 stemme hver. Kulturrådet baserer seg på personlig medlemskap.  

 Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene. Ved eventuell stemmelikhet foretas ny votering. Ved valg skal avstemning foregå skriftlig dersom det fremmes krav om det. 

6.5 Årsmøtet skal:  

1. Registrere de fremmøtte stemmerettshavere 

2. Velge møteleder, referent, tellekorps samt to representanter, som sammen med møteleder skal underskrive protokoll 

3. Godkjenne innkalling og saksliste  

4. Behandle kulturrådets årsmelding  

5. Behandle innkomne saker 

6. Behandle evt forslag til vedtektsendringer  

7. Behandle kulturrådets handlingsplan for kommende år  

8. Behandle regnskap og budsjett samt fastsette medlemskontingent 

9. Velge representanter til kulturrådets styre etter nominasjon fra valgkomitéen 

10. Velge revisor

11.Velge representanter til valgkomitéen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kulturrådets styre i hende senest 3 uker før årsmøtet. Sakliste og saksdokumenter skal være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet.

6.6      Nominasjon og valg  

6.6.1   Nominasjon til kulturrådets styre 

Kulturrådets styre skal bestå av 7 representanter og 4 vararepresentanter.

Styrets medlemmer skal presentere bredden i kulturfeltet, både de profesjonelle og de frivillige. Styret skal være sammensatt slik at minst fem av sju i styret, og minst halvparten av vararepresentantene, skal ha kunst- eller kulturfaglig bakgrunn. 

Kulturrådets valgkomité legger fram nominasjonslisten på årsmøtet.  

6.6.2.  Valg av kulturrådets styre  

Alle representantene velges for 2 år, vararepresentantene for 1 år. Ved valg av styre til det første kulturrådet velges tre av styremedlemmene for 1 år. Styreleder velges enkeltvis, styremedlemmer og varamedlemmer velges samlet. En som er forkastet som styremedlem, kan stille til valg som varamedlem. Det påtroppende styret konstituerer seg selv.  

Valget er personlig og bindende for valgperioden. Uttreden av kulturrådets styre før valgperioden er omme, eller eventuell permisjon, skjer bare etter søknad til kulturrådets styre. 

6.6.3   Valg av valgkomite

En valgkomité på 3 personer velges på årsmøtet etter forslag fra styret.  Det bør tilstrebes at et av de avtroppende styremedlemmene blir med i valgkomitéen. Medlemmene i valgkomitéen velges for 1 år, men kan gjenvelges. 

§ 7 Kulturrådets styre

Kulturrådets styre ivaretar kulturrådets mandat i valgperioden. Styret avholder egne møter etter behov, minst 2 møter hvert halvår.  Styreleder innkaller til styremøtene.  

Varamedlemmene møter i kulturrådet med tale- og forslagsrett, men har kun i rådsmedlems fravær stemmerett, da i henhold til nominert rekkefølge. Ved stemmelikhet har kulturrådets leder dobbeltstemme.  

§ 8   Kulturrådets medlems- og folkemøter  

 Kulturrådet skal avholde minst 1 medlemsmøte i året i tillegg til årsmøtet.

 Kulturrådet skal årlig forberede og invitere bredt til kulturrådets folkemøte. Folkemøtet består av:  

¥ En konferansedel som belyser aktuelle utfordringer i kunst- og kulturlivet 

¥ Aktuell kunst- og kulturinformasjon som berører aktørene på Nesodden 

¥ Dialog 

Folkemøtet kan avholdes samtidig med årsmøtet. 

 § 9 Endring av vedtektene 

Endring av vedtektene krever 2/3-flertall på årsmøtet og må fremgå av den utsendte saklisten.

§ 10 Oppløsning av kulturrådet  

Oppløsning av Nesodden kulturråd kan kun skje ved 3/4 flertall på 2 påfølgende ordinære eller ekstraordinære årsmøter. Ved oppløsning tilfalles kulturrådets midler og eiendeler formål godkjent av årsmøtet.