Om Nesodden Kulturråd

Nesodden Kulturråd (NKR) er en uavhengig organisasjon og et kompetansefellesskap for kunst og kultur. NKR arbeider for å ivareta både det profesjonelle og det frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden. Vi samler og organiserer kunstnere, kulturarbeidere og kunst- og kulturinteresserte som bor i Nesodden kommune.

NKR jobber for en større vektlegging og verdsetting av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. Vi styrker kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og jobber for å bedre kulturfeltets økonomiske vilkår.

Vi følger opp politiske saker som angår kunst- og kulturlivet, og følger med på at vedtatte kommunale midler til kunst og kultur blir brukt i tråd med intensjonene. Vi oppfordrer Nesodden kommune og andre til å benytte NKRs kompetanse i relevante saker og faglige juryer relatert til kunst og kultur.

Våre råd og uttalelser skal legges til grunn i behandlingen av saker som angår kunst- og kulturlivet på Nesodden. Vi tar imot innspill fra, og søker dialog med organisasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, innbyggere, aktører i kulturlivet, kulturnæringer og næringsliv for øvrig.Vi tar opp og initierer egne saker, arrangerer møter med fokus på kunst- og kulturlivet på Nesodden, og bidrar til å styrke et kunst- og kulturpolitisk nettverk. NKR blir ledet av et styre valgt på Årsmøtet.