Innspill kommuneplan

Den nye kommuneplanen bærer preg av et sterkt ønske om befolkningsvekst, yrende næringsliv og fart i kommuneøkonomien. Skal Nesodden vokse så mye og raskt som det legges opp til, er det imidlertid avgjørende at man også har fokus på kulturen dersom vi “sammen skal skape det gode livet”. NKR mener følgende punkter må synliggjøres i kommuneplanen:

1.         Forplikte realisering av et kulturhus for Nesodden.
Det er stor mangel på konsertsaler, scener og visningssteder for kunst på Nesodden. Dette dokumenteres i Norsk Kulturindex, som kommunen selv viser til i vedlegget “Nesodden i dag – tall og status ved rullering av ny kommuneplan”, uten at det nevnes videre.Skal vi være en kunst – og kulturkommune må vi tilrettelegge for kunstformidling og kulturutøvelse på Nesodden, og en slik ambisjon må konkretiseres og synliggjøres i Kommuneplanen. Det bør være realistisk å realisere et nytt kulturhus innen 2028.

2.         Tydeliggjøre Nesodden som kulturkommune:
Kultur er fraværende i den overgripende delen av kommuneplanen og lite konkretisert i hovedlinjene. I  Samfunnsdelen punkt 4.4. “Fremtidsrettet økonomi”står målet  “Utvikle posisjon som Norges fremste kunstnerkommune”. Dette bør endres til “Utvikle posisjon som sterk kulturkommune”,og målet bør flyttes til 4.1 “Fremtidsrettet levemåte”. Det har lite konkret verdi for kommunen å være kunstnerkommune, i betydningen “en kommune der det bor kunstnere”. Det erhvakommunen, disse kunstnerne, og befolkningen for øvrig gjørmed kultur som er avgjørende. Strategiene for målet fremstår også som luftige og ubetydelige. “Cittaslow” og “Artist Villages” virker som lite relevant  og svært lite ambisiøse strategier, og hva menes med “Legger til rette for utviklingen av kulturbaserte næringer”? NKR foreslår i stedet følgende strategier for målet:

– Utrede kulturhus (behov, drift, plassering) og realisere nytt kulturhus innen 2028. 
– Lage og vedta en kunstplan som ivaretar det visuelle kunstfeltet: deriblant kunstgalleri, kommunens kunstsamling og styrking av produksjonsmiljøer.
– Videreutvike Kulturplan. 
– Prioritere  1-2 større arrangementer med kommunal støtte og profesjonell programmering, styring og utøvere, som har utgangspunkt i sterke lokale profesjonelle kulturmiljøer. Målet er å styrke det aktuelle kulturfeltet, og kulturen for øvrig, samt fremme nyskaping og bredt publikumstilfang. Arrangementene bør gis støtte over en lengre periode, 5-10 år. Vi viser til Norsk Kulturråd og andre støtteordninger det er naturlig å søke arrangementsstøtte fra, hvor det kreves langsiktig støtte fra kommune/fylkeskommune for å innvilges støtte. I tillegg til lokal/regional økonomisk støtte, er det viktig å tilrettelegge for rimelig lån av kommunale fasiliteter og utstyr.

I samfunnsdelen, punkt 4, 4.1 “Fremtidsrettet levemåte” foreslår vi å bygge ut et av kulepunktene “kulturfasiliteter” til “kulturfasiliteter, aktivt kulturliv og kulturtilbud”. 
Under mål og strategier på samme punkt, 4.4.1, foreslår vi å endre målet : “Gode møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser og idrettsaktiviteter”, som har strategien : ”Utvikler sentrumsområder med utendørsaktiviteter for alle aldersgrupper”. 

Vi foreslår å skille ut og utvikle et eget mål og en egen strategi for kunst og kulturfeltet. Et nytt forslag til mål og strategi er: 
Mål: “Sikre kvalitet, mangfold og utvikling i det profesjonelle kunst og kulturtilbudet på Nesodden.Stimulere til økt interesse for kunst og kultur som beriker, engasjerer, skaper refleksjon og bidrar til kulturopplevelser, samhandling, styrker mangfoldet i lokalsamfunnet, samt sikrer barn og unge tilgang til kunst og kultur av høy kvaliteti barnehage, skole og fritidstilbud, -gjennom lokale profesjonelle kunstnere og aktivitet i eget kulturhus.

Strategi:“Arbeide for at det profesjonelle samtidskunst -og kulturfeltet utvikles som et sentralt område, for å utvikle lokal identitet, aktivitet og egenart, for Nesodden kommune og lokalsamfunnet, gjennom å tilby gode arenaer for kulturproduksjon, visning og utøvelse, og en helhetlig forvaltning og formidling av kunst og kulturfeltet. 

3.         Nesodden Kulturråd må forpliktes inn i Kommuneplanen.

NKR er den eneste kulturorganisasjonen i kommunen som taler på vegne av et bredt kulturfelt, både profesjonelle og amatører. Vi er i tett dialog med kulturaktørene på Nesodden og nasjonale fagorganisasjoner, og vi er politisk uavhengige. NKR er i tillegg en organisasjon som legger vekt på å fremme gode prosesser, åpenhet, samarbeid og konstruktive dialoger i kulturfeltet, mellom politikere, kulturadministrasjon, Nesoddens befolkning og kunstnere. NKR sin posisjon som kommunens nærmeste rådgivende instans og samarbeidspart i kulturfeltet må synliggjøres i kommuneplanen, for å styrke fremdrift, realisme og retning i arbeidet med kultur.

I arealdelen pkt. 8.2 “Sentrumsutvikling – lokalsentrum Fagerstrand”, nevnes muligheten for deltakelse i Europan, verdens største internasjonale arkitektur- og byutviklingskonkurranse. En deltakelse vil synliggjøre uforutsette potensialer og sammenhenger og vil i tillegg til internasjonal oppmerksomhet gi kommunen viktige verktøy for videre stedsutvikling. NKR oppfordrer på det sterkeste Nesodden kommune til å søke deltakelse i Europan 15.

Nesodden Kulturråd, 31 juli 2018