Handlingsplan

Vedtekter og Handlingsplan legger grunnlaget for Nesodden Kulturråds arbeid.

Handlingsplanen forteller hva Nesodden kulturråd mener og krever, og viser hvordan Nesodden Kulturråd vil bedre forholdene for kultur på Nesodden.

HANDLINGSPLAN FOR NESODDEN KULTURRÅD 2018 – 2020

Nesodden Kulturråd (NKR) skal være et kompetansefellesskap og et samlingsorgan

for kunstnere, kulturarbeidere og kunst- og kulturinteresserte i Nesodden kommune. Vi jobber vi for en større vektlegging og verdsetting av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. Vi skal styrke kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet – og jobbe for å bedre kulturfeltets økonomiske vilkår. Vi skal følge opp politiske saker som angår kunst- og

kulturlivet, og følge med på at vedtatte kommunale midler til kunst- og kultur blir brukt i tråd med intensjonene. Vi skal oppfordre Nesodden Kommune og andre til å benytte NKRs kompetanse i relevante saker og faglige juryer relatert til kunst- og kultur.

MÅL OG TILTAK 2018 – 2020

Mål: Styrke rolle som uavhengig faginstans for kulturfeltet i offentligheten og mot kommunen, og bedre kunnskapen om NKRs kompetanse, kjernesaker og visjoner.
Tiltak:

• Informere gjennom sosiale medier.

• Ta i bruk eget nettsted (lanseres 22 mars 2018).

• Gi innspill til Nesodden kommunes budsjett.

• Gi innspill til Nesodden Kommunes kulturplan.

• Behandler og innstille til kommunens Fondsmidler, i samarbeid med Virksomhet

  kultur.

• Delta med 1 representant i kunstkomiteen i Nesodden Kommune.

• Delta i Nesodden Kommunes kulturfond.

• Delta fra 2018 i juryarbeid i Den Kulturelle Skolesekken.

Mål: Informere om kulturfeltet og kulturfagene for politikere og Nesodden kommune.

Tiltak:

• Gjennomføre dialogmøter med virksomhet kultur, Nesodden Kommune, minimum

   2 ganger pr år.

• Gjennomføre dialogmøte med Kultur- og Miljøutvalget, Nesodden Kommune, 2

   ganger pr år.

 Mål: Drive planmedvirkning og følge med på løpende saker for lokal og regional betydning, og sette fokus på kulturperspektiv.

Tiltak:

• Følge opp utvikling av området rundt Tangen brygge og inntilliggende arealer.

• Følge opp utredning av nytt kulturbygg, samt eksisterende og planlagte

   kulturarenaer.

 Mål: Jobbe for en større vektlegging og av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet

Tiltak:

• Skrive tekster og kronikker, og arbeide mot jevnlige informasjonsskriv og tekster

   på egen plattform, eller i samarbeid med andre.

• Drive nettverksbygging gjennom dialog og møter med lokale aktører i feltet.

• Knytte kontakter med relevante organisasjoner, prosjekter og tiltak i andre

  kommuner, lokalt og regionalt.

• Opprette kontakt og avholde orienteringsmøte med Akershus Fylkeskommune.

 Mål: Styrke den offentlige samtalen om kultur.

Tiltak:

• Arrangere ett folkemøte i året som setter kultur på dagsordenen.

• Arrangere åpne dialogmøter med kulturaktører i kommunen – i samarbeid med

   arenaer, tiltak eller organisasjoner: deriblant igangsette en arrangementsrekke i ¨

   samarbeid med Nesodden bibliotek.

 Mål: Jobbe for å styrke praktiske og estetiske fag i skole og skolefritidstilbud, med fokus på kvalifiserte lærere, gode verksteder og undervisning i mindre grupper.

Tiltak:

• Være i dialog med skoleledere og politikere; herunder møte i Skole og

   oppvekstutvalget i Nesodden kommune.

• Være i dialog med rektor/inspektør ved skolene på Nesodden

• Følge opp SFO-plan og andre aktuelle planer.

 Mål: Arbeide for at Nesodden Kommune skal utvikle en kunstplan, og at denne blir en del av kommunens Kulturplan.

Tiltak:

• Tilby kartlegging av kulturfeltet på Nesodden.

• Følge med på utviklingen av Kunstplan for Oslo.

 Mål: Støtte profesjonalisering av visningssteder, arbeidssteder og kulturarenaer.

Styrke arbeidsbetingelsene for kulturarbeidere, og synliggjøre kulturprofesjonene på Nesodden.

Tiltak:

• Støtte initiativ til kunstnernettverk og digital informasjonsside om samtidige

  kunstneriske praksiser i kommunen.