Handlingsplan 2023 -24

Handlingsplan 2023 -24

Vedtekter og Handlingsplan legger grunnlaget for Nesodden Kulturråds arbeid. 

HANDLINGSPLANEN forteller hva Nesodden kulturråd mener og krever og viser hvordan Nesodden Kulturråd vil bedre forholdene for kultur på Nesodden. 

Nesodden Kulturråd (NKR) er et kompetansefellesskap som jobber for en større vektlegging og verdsetting av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. Vi skal arbeide for å styrke kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet på Nesodden. Vi skal følge opp politiske saker som angår kunst- og kulturlivet, og se etter at kommunale midler til kunst- og kultur blir forvaltet i tråd med intensjonene. Vi skal oppfordre Nesodden Kommune og andre til å benytte vår kompetanse i relevante saker og faglige  juryer relatert til kunst- og kultur. 

Hovedmål denne perioden: 

Bidra til å gjøre det lokale kulturfeltet synlig og tilgjengelig. 

Arbeide for å øke dialogen mellom de ulike kulturfeltene på Nesodden.

Jobbe for en større vektlegging av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. 

Bistå politikere og kommuneadministrasjonen på Nesodden for å heve den kunstfaglige kompetansen og veilede i konkrete saker som har relevans for kunstfeltet i kommunen. 

Legge til rette og bidra i diskusjoner rundt utvikling av kunst- og kulturarenaer.

Synliggjøre behovet for produksjons- og arbeidssteder for kunst og kultur, og bidra i diskusjonen rundt dette.

Styrke rollen som uavhengig faginstans for kulturfeltet, og være åpen for diskusjon og endringer av NKRs organisasjonsmodell.

Konkrete tiltak: 

NKR vil fortsette å arrangere kunstnermøter for å fremme kommunikasjon og samarbeid med aktører innad i kulturfeltet og ovenfor politikere og kommunens kulturansvarlige.

NKR vil arbeide med å styrke kontakten med politikere og kommuneadministrasjonen ved å delta på møter og veilede i prosesser relevante for kunst- og kulturfeltet. 

Nesodden Kommune skal i 2023 lage ny kultur- og kunstplan. NKR skal følge denne prosessen med innspill og rådgiving for å påvirke en langsiktig og tydelig satsing på kunst og kultur i kommunen.

Kommunen vedtok på siste budsjett at inntil 1 % av budsjettet på nybygg skal gå til kunstneriske oppdrag. NKR vil arbeide for at det utarbeides gode rutiner for hvordan utlysninger skal skje og passe på at jurymedlemmer har tilstrekkelig kunstfaglig representasjon. 

NKR vil bistå kommunen i prosessen rundt søknader om LOK midler og peke på kunstprosjekt som kan være aktuelle prosjekt å søke med.

NKR vil samarbeide med kommunen om prosesser og planer for hvordan kunst kan være en sentral faktor i Nesodden kommunens stedsutvikling, i samarbeid med KORO og Nesodden kunstnere.

Gi innspill til Nesodden kommunes kulturbudsjett.

Delta i jury- og innstillingsarbeidet vedrørende Nesodden Kommunes kulturfond.